عمل جراحی اسمایل

رلکس اسمایل جدیدترین جراحی اصلاح دید و کم تهاجمیترین درمان اصلاح نزدیکبینی و آستیگماتیسم است. در این روش بهوسیله دستگاه فمتوسکند کمپانی زایس، در داخل قرنیه برش داده شده و فرم لازم به قرنیه داده میشود. این عمل برای بیماران نزدیکبین و دارای آستیگماتیسم انتخاب مناسبی است. همچنین در این روش نزدیکبینی ۰/۵ تا ۱۰ و آستیگماتیسم تا ۵ نمره (مجموع نمره نباید از ۱۲/۵ بیشتر باشد) قابل انجام است.